Masz pytanie – odpowiemy  

  83 355 06 99

Organizacja pracy Przedszkola Niepublicznego „ZAJACZEK” w Parczewie w okresie epidemii

Przedszkole w okresie epidemii będzie funkcjonować między innymi według

WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR I INSTRUKCJI mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas zagrożenia spowodowanego przez COVID-19 opracowanych na podstawie :

wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Procedury:

1.PW-1.Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na terenie przedszkola w czasie zagrożenia spowodowanego prze COVID-19

2.PW-2.Procedura przebywania na terenie przedszkola podczas zagrożenia spowodowanego przez COVID-19

3.PW-3.Procedura utrzymania higieny w przedszkolu podczas zagrożenia spowodowanego przez COVID-19

4.PW-4.Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19

5.PW-5.Procedura przyjęcia posiłków z cateringu podczas zagrożenia spowodowanego przez COVID-19

6.PW-6. Procedura wydania posiłków z cateringu podczas zagrożenia spowodowanego przez COVID-19

Instrukcje :

1.IW-1.Instrukcja szczegółowego przestrzegania higieny przez personel podczas zagrożenia spowodowanego przez COVID-19

2.IW-2.Instrukcja dezynfekcji pomieszczeń przedszkola podczas zagrożenia spowodowanego przez COVID-19

Zapisy:

1.RW-1. Raport ilości osób w sali i w przedszkolu w czasie zagrożenia spowodowanego przez COVID-19

2.RW-2.Raport przeprowadzonych zabiegów dezynfekcji pomieszczeń w przedszkolu w czasie zagrożenia spowodowanego przez COVID-19

3.RW-3.Wykaz używanych środków czyszczących i dezynfekujących w czasie zagrożenia spowodowanego przez COVID-19

4.RW-4. Zgoda rozdzica /prawnego opiekuna na pomiar temperatury ciała dziecka .

Od 25.05.2020r.Przedszkole czynne jest w godzinach : 7.00– 15.30

 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Do przedszkola mogą przyprowadzić dziecko tylko prawni opiekunowie ,osoby zdrowe nie przebywające na kwarantannie. ( powyższy stan dziecka i opiekuna należy poświadczyć w kwestionariuszu ankiety znajdującej się na stoliku przy wejściu do placówki )
 • Dziecko należy przekazać opiekunowi w pierwszym pomieszczeniu przedszkola . (Rodzice nie powinni wchodzić na teren przedszkola , jeśli nie będzie to możliwe , to należy zachować zasadę przebywania w przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub ,obowiązkowa dezynfekcja rąk)
 • Przy i po przekazaniu dziecka opiekunowi oraz w trakcie pobytu, dziecku mierzona jest temperatura przy pomocy termometru bezdotykowego ( zgodę na pomiar temperatury dziecku należy podpisać pierwszego dnia -znajdującej się na stoliku przy wejściu do przedszkola )
 • Na stoliku znajduje się również lista osób przebywających w przedszkolu na którą należy się wpisać każdego dnia.
 • Dzieci przyjmowane do przedszkola nie mogą wnosić żadnych niepotrzebnych przedmiotów i zabawek z zewnątrz. RODZICU !
 • Aby zapewnić dziecku opiekę podczas pobytu w placówce ,przekaż dyrektorowi ,nauczycielowi ,istotne informacje o stanie jego zdrowia .
 • Zaopatrz swoje dziecko , jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
 • Przyprowadź do placówki tylko dziecko zdrowe -bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wtedy zostańcie wszyscy w domu.
 • Wyjaśnij dziecku, dlaczego nie może zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 • Wyjaśnij dlaczego powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i myć dokładnie ręce mydłem z wodą i nie podawać ręki na powitanie.
 • Wyjaśnij w jaki sposób należy zasłaniać twarz podczas kichania i kasłania -bądź dla dziecka przykładem