Masz pytanie – odpowiemy  

  83 355 06 99

Niepubliczny Żłobek „Zielony Króliczek”

                  Niepubliczny Żłobek „Zielony Króliczek” funkcjonuje od 01.09.2020r.

    Żłobek stanowi jeden oddział , który mieści się w budynku w Parczewie, ulica :Lipowa 40                              

                 w którym również funkcjonuje  Przedszkole Niepubliczne  „Zajączek”

                 Placówka nasza świadczy opiekę nad dziećmi w godzinach  7:00 -17:00

 • Kwalifikacji do Żłobka podlegają dzieci, które w momencie rozpoczęcia uczęszczania do Żłobka ukończą 11 miesięcy.
 •  Rekrutacja ma charakter ciągły, co oznacza, że złożenie wniosku o przyjęcie dziecka może nastąpić przez cały rok.
 •  Rekrutacja dzieci do Żłobka prowadzona jest na podstawie  wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka.
 •  Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans.
 •  Podstawą uczestniczenia w rekrutacji dziecka do Żłobka jest złożenie  wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka,  oraz podpisanie umowy o świadczenie usług w zakresie opieki i wyżywienia dziecka w Żłobku,
 •  Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić z listy rezerwowej w trakcie całego roku, w miarę wolnych miejsc.

Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

 • opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 •  właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka,
 •  kształtowanie postaw społecznych poprzez przyzwyczajania dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, przygotowując tym samym dzieci do dalszych etapów edukacji (przedszkole),
 •  wyżywienia dostosowanego do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci,
 •  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka dokumentowanego w Karcie Obserwacji Rozwoju dziecka,
 •  wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.

Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 • dobrem dziecka,
 •  potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 •  koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Telefony kontaktowe :48  500 088 144 -właściciel Żłobka

                                      48  502 607 286 – telefon Przedszkola